Snelle levertijd
Groothandel
Importeur

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Greenmoods B.V. zijn te bekijken en te downloaden in onderstaande link

Download NL

Download Eng

 1. Definities
 2. Greenmoods: volledige naam, gevestigd aan Andries Copierhof te Rotterdam 3059LM, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 88470008 en biedt producten en/of diensten op afstand aan afnemer;
 3. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Greenmoods;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Greenmoods in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: Er is geen mogelijkheid voor de afnemer om afgenomen producten van Greenmoods te retourneren, het advies is dan ook om voorafgaand aan de aankoop langs te komen in de showroom.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Greenmoods georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Greenmoods gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Greenmoods en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Greenmoods en afnemer.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Greenmoods zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd

2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Greenmoods is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Greenmoods gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Greenmoods niet.

3.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Greenmoods kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-      De prijs inclusief belastingen;

-      De eventuele kosten van verzending;

-      De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-      Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-      De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-      De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Greenmoods de prijs garandeert;

-      De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

-      Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

-      De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

-      De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en

-      De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 1. De overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Greenmoods onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Greenmoods is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Greenmoods passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Greenmoods daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Greenmoods kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Greenmoods op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5 Greenmoods zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Greenmoods waar de afnemer met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Greenmoods deze gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

 1. De prijs

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.2 In afwijking van het vorige lid kan Greenmoods producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Greenmoods geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Greenmoods dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Greenmoods niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 1. Conformiteit en Garantie

 

6.1 De Greenmoods staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Greenmoods er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

6.2 Een door Greenmoods, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Greenmoods kan doen gelden.

6.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Greenwoods schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

6.4 De garantietermijn van Greenmoods komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Greenmoods is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

6.5 De garantie geldt niet indien:

-      De afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

-      De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Greenmoods en/of op de verpakking behandeld zijn;

-      De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 1. Levering en Uitvoering

7.1 Greenmoods zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Greenmoods geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Greenmoods het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Greenmoods zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Greenmoods.

7.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Greenmoods tot het moment van bezorging aan afnemer of een vooraf aangewezen en aan Greenmoods bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

8.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

8.2 De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

8.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-      te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

-      tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-      altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Greenmoods voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging:

8.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een afnemer en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

8.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een afnemer en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

8.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan met een consument en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

8.7 Een overeenkomst aangegaan met een consument met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur:

8.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 1. Betaling

9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

9.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomt heeft ontvangen.

9.3 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Greenmoods te melden.

9.4 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Greenmoods behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

9.5 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft is de afnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

 1. Klachtenregeling

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Greenmoods, nadat afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

10.2 Bij Greenmoods ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Greenmoods binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3 Een klacht schort de verplichtingen van Greenmoods en afnemer niet op, tenzij Greenmoods schriftelijk anders aangeeft.

10.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Greenmoods, zal Greenmoods naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

10.5 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 1. Toepasselijk recht

11.1 Op overeenkomsten tussen Greenmoods en afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien afnemer woonachtig is in het buitenland.

11.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 1. Bevoegde rechter

Alle geschillen die tussen afnemer en Greenmoods mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, behoudens voor zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg